top of page

İSTANBUL ANADOLU YAKASI FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (06.Mayıs.2023) 

A.GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

MADDE 1:

Derneğin adı “ İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği “dir. Kısa adı “ANAFOD” dur.

 

MADDE 2:

Derneğin merkezi İSTANBUL’ dur. Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

 

DERNEĞİN AMACI ve ÇALIŞMALARI:

MADDE 3:

I. Derneğin amaçları;

a) Fotoğraf sanatının öğrenilmesini, yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlamak,

b) Fotoğraf alanında çalışanlar arasında fotoğraf etkinliklerine yönelik yakınlaşma ve dayanışma oluşturmak, kişiliklerin ve becerilerin geliştirilebileceği kültür ve sanat ortamını hazırlamak,

c) Ülkemiz kültür ve sanatını yurt dışında tanıtmaya çalışmak,

d) Diğer ülkelerdeki kültür ve sanat çalışmalarının yurt içinde tanınmasını, izlenmesini sağlamak,

e)Toplumsal konularda duyarlı davranarak fotoğraf projeleri yapmak.

II. Dernek bu amacı gerçekleştirmek için;

a) Öğrenme, uygulama ve ürünleri değerlendirme için toplantı, konferans, seminer, kurs, gösteri, sergi, yarışma ve gezi gibi çalışmalar yapar.

b) Yurtiçinden ve yurtdışından yayınlar sağlayarak ve yayınlar hazırlayarak haber ve bilgi iletişimi oluşturur.

c) Kültür ve sanat dallarında çalışan kişi ve kuruluşları destekleyerek, her türlü araç, gereç temininde yardımcı olur.

d) Kişi ve kuruluşlar ile ilişkiler kurarak kültür ve sanat çalışmalarına ilgi ve desteklerini sağlar.

e) Türkiye’de kamu kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, her türlü eğitim kurum ve kuruluşlarının fotoğraf sanatı alanında yapacağı düzenlemelere ve çalışmalara katkıda bulunur.

f) Fotoğraf alanında toplanan bilgileri, değerlendirmeleri, yapılan düzenlemelerden alınan sonuçları bu alanda sorumluluk üstlenmiş kamu kuruluşları,sivil toplum örgütleri, her türlü eğitim kurum ve kuruluşları ile talep oluşması halinde paylaşır.

g) Dernek üyelerinin bir araya gelip birlikte bulunmalarını kolaylaştırmak ve teşvik etmek amacıyla, mülki amirlikten izin almak kaydı ile lokal açar;açılan

lokalde yiyecek, alkollü ve alkolsüz içecekler verilmesi dahil olmak üzere işletir veya işletmeye verir.

h) Dernek, diğer fıkralardaki amaçları gerçekleştirmek ve gelirlerini artırmak amacıyla, kuruluş sözleşmesi ve değişikliklerinin genel kurulda onaylanması koşulu ile iktisadi işletmekurar ve işletir.

i) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kişiler ve kurumlarla işbirliği yapar.

j) Ülke çapında daha geniş organizasyonlar içerisinde yer alarak fotoğraf sanatına katkıda bulunmak amacıyla;karar verme yetkisi Genel Kurula ait olmak üzere ulusal düzeyde kurulacak olan fotoğraf ile ilgili federasyon ve konfederasyonlara kurucu üye olur ve/veya katılır, gerekirse ayrılır.

k) Karar verme yetkisi Genel Kurul’a ait olmak üzere yurtdışındaki benzer dernek veya kuruluşlara katılır.

l) Ulusal organizasyonlar yaparak ve organizasyonlara katılarak fotoğraf sanatına katkıda bulunur.

m) Uluslararası organizasyonlar yaparak ve organizasyonlara katılarak Ülkemiz fotoğraf sanatının uluslararası hale gelmesine ve gelişmesine katkıda bulunur.

n) Fotoğraf ile ilgilenenlere; eğitim vermek, danışmanlık hizmeti vermek, fotoğraf projelerine destek olmak suretiyle yardım eder.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA VE ÇIKMA, ÇIKARILMA:

MADDE 4:

A) Üye :

ANAFOD üyeleri, bu Tüzüğün 3.maddesinde tanımlanan amaçları benimseyerek, bu Tüzüğü kabul edip, Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilmiş, üyelik aidatlarını ödeyen fotoğraf ilgilileridir.İlk giriş aidatını ödeyip üyelik başvuru formu doldurularak üyeliğe başvurulabilir.

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz kişiler; Dernek amacına ilgi duyarak ve Tüzüğü kabul ederek başvurduklarında, Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Üyelik başvurusu en geç otuz gün içinde sonuçlandırılır. Üyeliğe kabul edilmeyenlere, başvurularının kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Üyeler, Dernek içinde ve çalışmalarda eşit haklara sahiptirler. Üyelere ANAFOD Üye Kimlik Kartı verilir.

Yabancı uyrukluların üyeliği, Türkiye’de ikamet hakkının bulunmasına bağlıdır.

b) Onursal Üye:

Yönetim Kurulu kararı ile;

i.Fotoğraf sanatında saygınlığı olanlara,

ii.ANAFOD’un amaçlarını benimseyen, amaçlarının gerçekleştirilmesinde ve çalışmalarında maddi ya da manevi destek sağlayan kişi ve kuruluşlara “Onursal Üyelik” verilebilir.

Onursal üyeler isterlerse Genel Kurul’a katılabilirler. Fakat oy hakları yoktur ve kurullara seçilemezler.

 

MADDE 5:

Her üye istifa etme hakkına sahiptir. İstifa isteği dilekçe ile başvurularak gerçekleştirilir. Borçları varsa öderler. Yönetim Kurulu’nca üyelik kaydı silinerek karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile durumu bildirilir. Böylece ilişkileri kesilir Dernek tarafından üyeye verilmiş zimmetli araç ve gereçler ile “Üye Kimlik Kartı” geri alınır. İstifa eden kişinin ya da aidat ödememe nedeniyle üyelikten çıkartılan kişinin daha sonra yeniden üye olabilmesi, genel şartlar ile birlikte ayrıca eski döneme ilişkin aidat borcunun ödenmesi şartına bağlıdır.

 

MADDE 6:

Aylık ödemesini (aidatını) 1 yıl vermemiş bir üye veya Derneğe üye olma koşullarını kaybeden üyeler, ayrıca, bildirime gerek olmaksızın, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

 

MADDE 7:

Herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan veya kendi isteği ile ayrılan üyenin, yeniden üyelik başvurusunda bulunmadan önce tüm birikmiş borcunu ödemesi gerekir. Birikmiş borcun hesaplanmasında, üyelikten çıkarıldığı tarihe kadar olan borçlar ile ANAFOD’a olan diğer tüm borçlar dikkate alınır. Aidat borçları, yeniden üye olmak için başvurulan tarihte geçerli olan aylık ödeme (aidat) tutarı esas alınarak hesaplanır. Yeniden üye olmak için yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılır. Başvurusu kabul edilmeyen eski üyelere, başvurularının kabul edilmeme gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 8:

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmaların yürütülmesini zorlaştıranlar, yetkisi olmaksızın Derneği sorumluluk altına sokanların durumu Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Disiplin Kurulu’nca incelenir. Bu üyelerin en geç on dört güniçinde yazılı olarak savunmalarını vermeleri istenir. Varılacak sonuca göre, Disiplin Kurulu’nca Yönetim Kurulu’na üyelikten çıkarılma önerisi yapılabilir. Ve Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılabilirler.

 

MADDE 9:

Dernekten çıkanlar ve çıkartılanlar, Dernek çalışmaları ve malları üzerinde hak ileri süremezler.

B. DERNEĞİN ORGANLARI

GENEL KURUL:

MADDE 10:

a)Olağan Genel Kurul: Aidat borcu olmayan üyelerden ve onursal üyelerden oluşan Dernek Genel Kurulu olağan olarak her ikiyılda bir Mayıs ayında toplanır.

b) Olağanüstü Genel Kurul:Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü durumlarda veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

c) Genel Kurula Çağrı: Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu bu Tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenmiş toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur ve üyeler ertelenmiş toplantıya bu fıkranın birinci bendinde belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

d) Toplantı yeter sayısı: Genel Kurul Toplantı yeter sayısı, aidat borcu olmayan üyelerin yarısından bir fazlasıdır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

e) Toplantı Usulü: Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca belirlenecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listelerde adları karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve Dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda da yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın görevidir.Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin, divan heyetine, kimliklerini göstermeleri ve katılım listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.Genel kurulda, gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

MADDE 11:

Genel Kurul’un görev ve yetkileri;

Genel Kurul, gündemde yer alan konuları ve toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuları karara bağlamakla yükümlüdür.

a) Dernek organlarının seçimi, tüzüğün değiştirilmesi, yönetim ve denetim kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurulu’nun aklanması, Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek onayı, dernek giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı miktarlarının saptanması, Yönetim Kurulu’nun yetkisini aşan borçlanma taleplerinin karara bağlanması, taşınmaz malların alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, iktisadi işletme kurulması veya tasfiyesi konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi, Derneğin federasyona, konfederasyona katılması veya ayrılması ya da kurulacak olan bir federasyona, konfederasyona kurucu üye olarak katılması veya ayrılması, uluslararası kuruluşlara üye olması veya ayrılması, şube açılması veya kapatılması, Derneğin feshi, tüzük ve yasalarda belirtilmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi Genel Kurul’un görev ve yetkileridir.

b) Genel Kurul, Derneğin bir federasyona veya konfederasyona üye olması halinde veya konfederasyon delege ve temsilcilerinin federasyon veya konfederasyon tüzüğü doğrultusunda seçimini yapar.

c) Üye aidatını ve üyelik giriş aidatını belirler.

 

MADDE 12:

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Dernek yetkili kurullarının seçimi gizli oy, açık sayımla yapılır. Genel Kurul sonuçları bütün üyelere en geç bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.

MADDE 13:

Dernek Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları ile federasyon ve konfederasyon delegeliklerine seçilmek için aday olanların en az bir yıldır dernek üyesi olması ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunması gereklidir. Mazereti nedeniyle hazır bulunamayanların ise seçildikleri takdirde bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları gereklidir. Genel Kurul’da bulunmayan veya aday olmayan kişinin aldığı oy geçersizdir. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Federasyon ve Konfederasyon Delegeliği için yapılan seçimlerde asıl ve yedek üyeliklere ayrı ayrı üye aday olunur. Yedek üyeler arasında alınan oy sayısına göre sıralama yapılır ve en fazla oyu alan birinci yedek sayılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
 

YÖNETİM KURULU:

MADDE 14: Yönetim Kurulu, Genel Kurulca dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen 7 (yedi) asıl ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler. Yönetim Kurulu’nun görev süresi seçimin yapılacağı bir sonraki Genel Kurul’a kadardır.

 

MADDE 15:

Yönetim Kurulu, Başkan veya Başkan Yardımcılarından biri hazır olmak kaydı ile en az dört asıl üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Yedek üyelerde toplantıya katılabilir,oy hakları yoktur. Geçerli özrü olmadan Yönetim toplantılarına üst üste üç defa katılmayanlar Yönetim Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Yönetim Kurulu üye sayısı dört kişinin altına düştüğünde kalan üyeler. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gündemiyle Genel Kurul’u acilen olağanüstü toplantıya çağırır. Yeni Yönetim Kurulu oluşana kadar, yasal zorunluluk bulunmayan hiç bir karar alamazlar.

 

MADDE 16:

Derneğin temsili Başkan veya Yönetim Kurulu’nun görevlendireceği üye veya üyeler tarafından yapılır.

Yönetim Kurulu;

a) Dernek amaçları yönünde kararlar alır ve yürütür. Genel Kurul kararını uygular. Çalışma raporu ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunar.

b) Dernek çalışmalarının yürütülmesi için birimler oluşturur, oluşturulan birimlerin çalışma ilke ve esaslarını hazırlanacak yönetmeliklerle belirler.

c) Dernek işlerinin yürütülmesi için gönüllülerden yararlanabileceği gibi, gerektiğinde ücretli personeli göreve başlatır, görevden alır.

d) Derneğin üyesi olduğu federasyon veya konfederasyon tüzüğü ve çalışmaları doğrultusunda gereken faaliyetleri yürütür.

 

e) Üyelerin yasa, tüzük hükümleri, dernek ve federasyon veya konfederasyon kararlarına aykırı hareketleri halinde Disiplin Kurulu’nun görüşünü alarak üyeliklerini sona erdirebilir.

f) Kurulacak iktisadi işletmenin Genel Kurulu olarak görev yapar, iktisadi işletmenin yönetimini belirler, iktisadi işletme çalışma raporu ve bütçesini Dernek çalışma raporu ve bütçesi ile birlikte Dernek Genel Kurulu’na sunar.

 

DENETİM KURULU:

MADDE 17:

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetim Kurulu denetimini; Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri, dernek tüzüğü ve dernek tüzüğünde belirtilen organlar, kurullar ve birimler tarafından hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik, iç çalışma tüzüğü ve buna benzer yazılı çalışma usulleri çerçevesinde gerçekleştirir.

Denetim kurulu üyelerinin talebi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, Dernek dahilindeki herhangi bir mekâna girme isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetim Kurulu, Derneğin gelir ve giderlerini yılda en az iki kere ve gerekli gördüğü durumlarda inceler. Vardığı sonuçları yazılı olarak Yönetim Kurulu’na ve Genel Kurul’a sunar.

 

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 18: Disiplin Kurulu,

Disiplin Kurulu Dernek Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.Başkan dahil asıl en az 2 kişinin katılmasıyla toplanır ve görev yapar.Kararlarda oylar eşitse başkan oyu iki oy sayılır.

 

Disiplin Kurulu;

a) Dernek Disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar ve hazırlanan bu yönetmeliği ve bilahare yapılacak değişiklikleri Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.

b) Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler hakkında Yönetim Kurulu’nca gönderilen raporları inceler ve gerekli gördüğü hallerde Disiplin Yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

 

MADDE 19:

Disiplin Kurulu, en az on üyenin başvurusu üzerine veya Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılabilir. Çağrı üzerine geçerli özrü olmadan toplantıya gelmeyen üye Disiplin Kurulu’ndan çıkmış sayılır ve yerine ilk yedek üye alınır. Disiplin kurulundan çıkmış sayılma ve yedek üyenin çağrılması diğer Disiplin Kurulu

üyelerinin ortak imzası ile düzenlenecek tutanaklar ile tespit edilir ve yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir, toplandığında Genel Kurul’a sunulur. Disiplin Kurulu, üyelere uyarma veya kınama cezaları verebilir. Bir üyenin üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

 

İÇ DENETİM:

MADDE 20:

Derneğin iç denetimi; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu; Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ve defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yılda en az iki kez denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

 

C. MALİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 21:

Derneğin gelirleri şunlardır:

a) Dernek üyeliğine kabul edileceklerden alınacak giriş ödentisi,

b) Üye aidatları,

c) Dernekçe yapılacak yayınlar, düzenlenen gezi ve eğlenceler, gösteriler, konferanslar, seminer, kurslar, atölye çalışmaları ile lokal ve benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

d) Sponsorluk çalışması karşılığında alınan bağışlardan sağlanan gelirler.

e) İktisadi işletme gelirleri,

f) Piyango gelirleri,

g) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak kişilerin kendi isteği ile Derneğe başvurarak yaptıkları ayni ve nakdi bağışlar ve yardımlar. Yönetim Kurulu’nca mülki amirliğe önceden bildirimde bulunmak şartı ile yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni, nakdi yardım alınabilir. Bu işlemin banka aracılığı ile yapılması zorunludur.

Dernek giriş ödentisi tutarı ile yıllık üye aidatının miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

MADDE 22:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir, toplanır. Dernek gelirlerinin

bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Kullanılacak belgelerde ve

belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliğince belirlenen şekil ve esaslara uyulur.

 

DERNEĞİN GİDERLERİ:

MADDE 23:

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Kullanılacak belgelerde ve belge kullanımında Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği’nce belirlenen şekil ve esaslara uyulur.

Giderler dernek amacına uygun olmalıdır.

 

MADDE 24:

Gider yapma yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini belirli bir tutar ile sınırlandırmak koşulu ile Yönetim Kurulu Başkanı’na devredebilir. Ancak, Yetki devrine istinaden Yönetim Kurulu Başkanınca yapılan giderlerin ilk toplantıda, Sayman tarafından Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulması gereklidir. Bu miktar üzerindeki giderler için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Ancak (kira, su, elektrik, telefon, ısınma vb. gibi) cari giderler için Yönetim Kurulu kararına gerek yoktur. Sayman üye, aylık olarak hazırlayacağı gelir gider tablosunu ve bilançoyu, en geç, sonraki ayın ikinci yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulunun bilgisine sunar.

 

MADDE 25:

Genel kurulca, Dernek kasasında tutulacak azami tutar belirlenir, belirlenen tutarın üzerindeki paralar Derneğin banka hesabına yatırılır. Yönetim Kurulu kararı ile derneğin parası vadeli hesapta tutulabilir, döviz, hazine bonosu, devlet tahvili, yatırım fonu vb. alınabilir. Elde edilecek getiriler, gelir olarak kaydedilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

MADDE 26

Dernek, amaçlarını gerçekleştirme ve faaliyetlerini yürütebilme gayesiyle, mal ve hizmet alımı karşılığında, Yönetim Kurulu kararı ile, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, Yönetim Kurulu yetkisi dahilinde kullanılmakta olan yabancı kaynakların toplamı, Derneğin yıllık bütçesinin % 15’ini aşamaz. Bunun üzerindeki bir borçlanma kararının Genel Kurul tarafından ve üçte iki çoğunlukla alınması gerekir.

D. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

TUTULACAK DEFTERLER:

MADDE 27:

Tutulacak defterlerin belirlenmesinde ve bu defterlerin düzenlenmesinde yasal

mevzuat esas alınacak olup, yasal mevzuatın gerektirdiği defterlerin ve kayıtların tutulması Yönetim Kurulu’nun görevidir. Yasaların ve tabi olunan mevzuatın izin

vermesi durumunda söz konusu defterler bilgisayar ortamında düzenlenip, hazırlanıp, bilgisayar çıktısı olarak tutulabilecektir.

Tutulacak defterler ile bu defterlerin tutulmasında uygulanacak usul ve esaslar yönetim kurulunca, Dernekler mevzuatı çerçevesinde, hazırlanacak Mali ve İdari İşler Yönetmeliği ile belirlenir. Hazırlanacak yönetmelikte, gelirlerin toplanması ve giderlerin yapılmasında uyulması gereken usul ve esaslar ile bu amaçla kullanılması gereken belge ve kayıt düzeni de belirlenir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 28:

Tüzük değişikliği yapmak yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul tüzük değişikliğini gündemde yer almışsa veya hazır bulunanların en az onda birinin isteği ile gündeme alınmışsa görüşebilir. Tüzük değişikliğinde karar yeter sayısı, Genel Kurul’u oluşturan üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

 

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 29:

Derneğin feshi yetkisi Genel Kurul’undur. Genel Kurul, Derneğin feshini gündemde yer almışsa görüşebilir. Derneğin feshinin gündemde yeraldığı Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Derneğin feshinde karar yeter sayısı, Genel Kurulda hazır bulunan ve oy kullanma hakkına sahip üye sayısının üçte iki çoğunluğudur.

 

MADDE 30:

Fesih veya infisah durumlarında dernek parası ve malları; Genel Kurul kararı ile Derneğin, üyesi olduğu federasyona veya konfederasyona ya da dernek amacına uygun çalışma yapan ve Genel Kurulca belirlenecek bir derneğe veya eğitim kurumuna devredilir.

Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu; derneğin hesaplarını inceler, borçlarını öder, arta kalan mal varlığını Genel Kurulca belirlenen kuruluş veya eğitim kurumuna devreder.

DERNEĞİN ŞUBELERİ:

MADDE 31:

Derneğin şubeleri yoktur.

 

TÜZÜKTE BELİRTİLMEMİŞ DURUMLAR:

MADDE 32:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

MADDE 33: Onursal Başkanlık

Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine önemli katkılarda bulunmuş ve Derneğin gelecekteki faaliyetlerinde görüş, öneri ve fiili katkılarından yarar beklenen üyeler Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul tarafından ONURSAL BAŞKAN olarak seçilebilir ve Genel kurul sonrasında onursal başkanlık belgesi takdim edilir. Onursal Başkan seçilmek için Genel Kurul’da üye sayısının en az üçte ikisi (2/3) oranında oy alınması gerekir.

Onursal Başkanlık süresi sınırlı değildir. Derneğin aynı zaman dilimi içinde sadece tek bir Onursal Başkanı bulunabilir. Onursal Başkanın istifası veya vefatı halinde aynı yöntemle yeni onursal başkan seçilir.

Onursal Başkan isteği üzere veya Yönetim Kurulu’ndan gelen talepler doğrultusunda: Dernek faaliyetleri ile ilgili konularda görüş bildirir ve önerilerde bulunur. Derneğin gelişmesi ve ileriye gitmesi konusunda tavsiyelerde ve önerilerde bulunur. Dernek tüzüğü ve amaçları doğrultusunda araştırma, faaliyet ve temaslarda bulunur. Yönetim Kurulu ile veya gerektiğinde Dernek adına görüşmelerde bulunur.

Derneğin faaliyetleri ile ilgili Kamu ve özel kuruluş ilgilileri ile görüşmeler yaparak Derneği temsil eder, Edindiği bilgileri, izlenimlerini ve görüşlerini Yönetim Kurulu’na iletir.

Yönetim Kurulu toplantılarına ve organize edilen diğer toplantı ve faaliyetlere isterse katılır. Onursal Başkan’ın sorumluluğu ve yetkisi yoktur ve yapılan oylamalara katılamaz.

Onursal Başkan’a çalışmalarından dolayı herhangi bir ücret ödenmez. Ancak, dernek için görevlendirilen işlerde gerekmesi halinde, yol ve konaklama giderleri karşılanabilir. Onursal Başkan yukarıda belirlenen görevleri çerçevesinde Derneğin adını kullanabilir ve bu görevleri esnasında Derneğin tesislerinden ve imkanlarından yararlanabilir.

Onursal Başkan dernek tüzüğünde belirtilen amaç ve yöntemler dışında hareket ederse yapılacak ilk Genel Kurul’da Yönetim Kurulu’nun teklifi, Genel Kurul’un onayı ile Onursal Başkanlık unvanı geri alınır ve başka bir Onursal Başkan seçilir.

Kuruluştaki Geçici Yönetim Kurulu :

Başkan : Baytekin Kara,

Üye       : Doğan Alpay,

Üye       : Ünal Geciroğlu,

Üye       : Hasan Özdemir,

Üye       : Seval Danışman

 

2023 - 2025 Yönetim Kurulu :

Başkan                    : Figen Özkan

Başkan Yardımcısı : Hasan Çalıkuşu

Sekreter                  : Fatma Şanlı

Sayman                   : Zübeyde Öztürk

Üye                          : İlknur Atlı

Üye                          : Aydanur Atamdede

Üye                          : Zinnet Yılmaz

Bu tüzük 33 (otuz üç) maddeden ibarettir.

06.Mayıs.2023

bottom of page